Onze algemene voorwaarden bevatten:

Onze huisregels:

Download Onze huisregels

Onze Privacy policy:

Download Onze Privacy policy

Ons KNGF reglement

Download Ons privacyreglement

Onze betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden Infomedics

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut? Bent u niet tevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat? Maak het kenbaar. Voor uzelf, voor anderen en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Wij proberen ons werk zo zorgvuldig mogelijk te doen. Toch is een fout of vergissing niet altijd te voorkomen. Als dit zo is, willen we dat graag van u horen.

Hoe kunt u hiermee omgaan?

Wij stellen het op prijs als u eerst in gesprek gaat met uw fysiotherapeut. Vindt u het moeilijk om het probleem aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of iemand die u vertrouwt. 

Mocht een gesprek met uw fysiotherapeut geen oplossing bieden, dan kunt u terecht bij één van de praktijkhouders of bij de praktijkmanager.

Klachtencommissie fysiotherapie van het KNGF

Wanneer bovenstaande niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie fysiotherapie van het KNGF, waarbij Fysiotherapie Slobbe is aangesloten, via deze link

Wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in twee reglementen vastgelegd, onze privacy policy en het KNGF reglement.  U vindt hierover informatie in de praktijkmap in de wachtruimte en bovenstaand onder de algemene voorwaarden.

 

Wet Kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid heeft in een wet vastgelegd dat iedereen goede zorg kan krijgen en heeft hierin vastgelegd wat goede zorg is. Ook staat erin beschreven wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg.

De bedoeling van de wet, is om openheid te krijgen over klachten en incidenten in de zorg en hiervan te leren. De zorg kan dan verbeterd worden.

Er is nu ook een moderne, oplossingsgerichte klachtenprocedure in de zorg die door de wet geregeld wordt. Ook regelt de wet dat de persoonlijke gegevens van zorgverleners en cliënten worden beschermt.

De wet regelt het volgende:

Een betere en snelle aanpak van klachten

Mensen kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de cliënt een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden

Medewerkers moeten voorvallen in de zorg kunnen melden. Zorgaanbieders moeten een interne werkwijze hebben die dit regelt. Doel is dat collega´s het voorval met elkaar bespreken. Dat zij ervan leren. En op deze manier samen de zorg verbeteren. Zorgaanbieders mogen zelf bepalen op welke manier ze dit organiseren.

Cliënt krijgt sterkere positie

De cliënt heeft het recht op goede informatie als er in de zorgverlening iets niet goed is gegaan. Bijvoorbeeld een fout tijdens een operatie. De zorgaanbieder moet zo’n fout met de cliënt bespreken en in het cliëntendossier opnemen. De cliënt heeft recht op informatie over de kwaliteit van de zorg wanneer hij daarom vraagt.

Uitbreiding meldplicht zorgaanbieders

Voortaan moeten zorgaanbieders alle vormen van geweld in de zorgrelatie melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Net als ontslag van een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren.

Voor de WKKGZ beschrijving door de rijksoverheid kunt u hier klikken